#2899
Chiahdler
Gast

i7-8076K
32GB RAM
2x EVO 970
1X MP600

9 Plotts parallel in etwa 8 Stunden
25-27 Plotts pro Tag